Back to top

Minulosť a prítomnosť

Minulosť našej školy
     Stredná poľnohospodársko-technická škola v Dunajskej Strede začala svoju činnosť na jeseň roku 1957. Dunajská Streda a jej okolie ako rýdzi poľnohospodársky kraj sa mohla hrdiť tým, že bola centrom obchodu so pšenicou. Žitnoostrovská mládež však napriek tomu bola nútená študovať v Komárne, kde už s väčšími - menšími prestávkami existovala škola viac ako 60 rokov. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov donútilo čelných predstaviteľov okresu k tomu, aby urobili krok. Socializácia dedín a samotného poľnohospodárstva, zakladanie jednotných roľníckych družstiev, ako aj veľkovýroba si žiadali erudovaných odborníkov – agronómov, zootechnikov, taktiež účtovníkov.

     Po prekonaní počiatočných peripetií sa prvý školský rok začal na jeseň v roku 1957. Pedagogickému zboru a žiakom poskytlo domov bývalé gymnázium. Žiaci dochádzajúci z väčšej diaľky bývali v budove školy. Teoretické vyučovanie prebiehalo v škole, praktické na Školskom majetku Búšlak. Prví absolventi končili roku 1961. Ale ani napriek nedostatku odborníkov v praxi škola nemala dostatok žiakov a aj z toho malého počtu mnohí štúdium zanechali. A poľnohospodárstvo ani naďalej nepatrilo medzi najviac podporované odvetvia. Vďaka dobrej pedagogickej práci a odbornej príprave sa čoskoro začali ukazovať prvé výsledky. Všimli si nás a dostali sme väčšiu podporu. Významná bola aj mimoškolská činnosť našich žiakov. Starší ľudia pracujúci vo výrobe mali možnosť získať odborné vzdelanie formou diaľkového štúdia. V roku 1967 ukončili štúdium už 2 maturitné triedy. Predstavitelia okresu a kraja pochopili, že Dunajská Streda potrebuje modernú, dobre vybavenú školu. V roku 1969 sa začala výstavba osemtriednej budovy s prislúchajúcim domovom mládeže. 

Iskolánk épülete 1958 és 1973 között

 Naša škola medzi 1958 a 1973 
 
Naša škola v súčasnosti
Naša škola v súčasnosti
 
     V roku 1972 dali do užívania domov mládeže, o rok neskôr aj školu. Nový ekonomický študijný odbor sa stal pre mladých príťažlivým, takže sa na školu prihlásili i žiaci zo vzdialenejších kútov našej vlasti. Čoskoro bolo nutné pretvoriť odborné učebne na klasické triedy, pretože sme už vtedy mali tri triedy v rámci jedného ročníka. Budova školy a jej bezprostredné okolie onedlho patrili k najkrajším a najusporiadanejším na Slovensku: počet žiakov sa neustále zvyšoval, preto sme sa borili s nedostatkom priestoru. V tomto období sa dobudovalo tretie poschodie školy. Takto sme získali ďalšie klasické triedy, ktorých počet vzrástol na 12. Najväčší rozmach dosiahla škola v 80. – 90. rokoch. Vo výrobe už vtedy pracoval dostatočný počet agronómov, zootechnikov a účtovníkov. Vedenie školy vychádzajúc z praxe sa rozhodlo rozšíriť ponúkané odborné zamerania. V roku 1991 sa zaviedlo farmárstvo, podnikanie a služby na vidieku, poľnohospodársky manažment, vďaka ktorým sa mohlo začať s vyučovaním nových predmetov, napr. poľnohospodársky marketing, manažment, podnikanie a služby, ekonómia .  
     Plynutím času sme ba ale museli prispôsobiť očakávaniam spoločnosti a nárokom na trhu práce, takže sme otvorili nové perspektívne odborné zamerania. Popri poľnohospodárskom manažmente a farmárstve to boli alternatívne poľnohospodárstvo a agroturistika. V rámci odborného zamerania agroturistika sme zaviedli v prvom ročníku pešie túry, v druhom a treťom ročníku zas cyklotúry, taktiež splav. Prítanie hostí, ich ubytovanie a stravovanie si naši žiaci precvičujú prácou v penziónoch. Osvojenie si praktických vedomostí, zručností a návykov znamenajú pre našich študentov zážitok.
     V školskom roku 2001/2002 sme popri študijnom odbore agropodnikanie otvorili aj študijný odbor potravinárstvo. Zároveň sa zmenilo aj pomenovanie školy na Stredná poľnohospodársko-potravinárska škola, čím sa v názve odzrkadlili oba študijné odbory. Zavedenie nového študijného odboru nám rozšírilo priestor v nadväzovaní nových kontaktov s potravinárskymi podnikmi a podnikateľskými subjektmi.Počas výchovnovzdelávacieho procesu kladieme veľký dôraz na praktické vyučovanie, ktoré prebieha v potravinárskych podnikoch, ktoré majú svoje prevádzky priamo v meste alebo v jeho blízkom okolí. Naši žiaci si takto precvičujú praktickú stránku teoretických vedomostí, lebo sa stávajú priamymi účastníkmi výrobných procesov. 
Uplynulé roky sa síce niesli v znamení osnovania nových študijných smerov, zároveň sa ale objavili nové ťažkosti. Znižovanie počtu obyvateľstva a zmenšený záujem o výrobné odvetvia boli citeľné aj na našej škole. Nakoľko sme sa snažili vyhovieť požiadavkam žiakov, zaviedli sme nový študijný smer – cestovný ruch. Zároveň sa zmenilo pomenovanie školy. Od roku 2008 sme Stredná odborná škola rozvoja vidieka.  
Súčasnosť školy
     V školskom roku 2009/2010 v desiatich triedach študuje 208 žiakov. Ich vzdelávanie prebieha na nasledovných študijných odboroch – agropodnikanie, potravinárstvo a cestovný ruch (manažment regionálneho cestovného ruchu, služby v cestovnom ruchu). Na škole vyučuje 33 kvalifikovaných učiteľov. O nerušený chod školy sa stará 14 nepedagogických zamestnancov. 
     Pre záujemcov o šport sme otvorili v rámci študijného odboru cestovný ruch osobitnú triedu. Títo žiaci majú možnosť rozvíjať svoje športové nadanie dvoma hodinami tréningu denne, zároveň u nich prebieha vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. 

     Od prvého školského roku až dodnes vykonávalo výchovno-vzdelávaciu činnosť niekoľko sto pedagógov, vychovávateľov, administratívnych pracovníkov a pomocného personálu. Po štvorročnom úsilí získalo maturitné vysvedčenie viac ako tritisíc študentov. Našou snahou vždy bolo a je vyhovieť požiadavkam, nárokom žiakov. Podporujeme talentovaných žiakov, vytvárame pre nich podmienky, aby aj naďalej mohli rozvíjať svoje nadanie ako v oblasti odbornej, tak aj v kultúrnej, športovej alebo v oblasti prírodných vied. Naším cieľom je vychovať mnohostranných odborníkov s výbornými a stabilnými vedomosťami, ktorí obstoja a uplatnia sa na univerzitách, vysokých školách, pracoviskách. 
Napĺňa nás radosťou, že máme výborné vzťahy s viacerými poľnohospodárskymi inštitúciami a školami. Osobitnú pozornosť si zasluhuje Stredná odborná škola záhradnícka Aladára Porpáczyho v maďarskom Fertőde, univerzita v Kaposváre, Lycee agricole Fontaines vo Francúzsku.

     Počas uplynulých päťdesiatich rokov sa na čele školy vystriedalo viacero odborníkov, ktorí svojimi znalosťami a pedagogickým majstrovstvom prispeli k jej chodu a dobrému menu.
Riaditelia školy od roku 1957 po súčasnosť: Štefan Slezák, Imrich Méry, Ing. Andrej Barczi, Ing. Ondrej Olasz, Ing. Ján Végh, Mgr. László Szabó.