Back to top

Hotelová akadémia

6323 K - Hotelová akadémia

Študijný odbor 6323 K Hotelová akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou.

Charakteristika odboru:

 • Tento študijný odbor pripravuje absolventa pre kvalifikované vykonávanie práce v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania a účelového stravovania.
 •  Poskytuje absolventovi osvojiť si všeobecné vzdelanie poskytované
  strednou školou, má možnosť študovať aj na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania.
 • Počas štúdia absolvuje 1500 hodín praktického vyučovania, v čom sa nachádza aj odborný výcvik zameraný na zručnosti v obsluhe, pri príprave jedál a manažérskych zručností pri fungovaní podnikov cestovného ruchu.
 • Počas štúdia žiaci absolvujú prax v špičkových hotelových zariadeniach na Slovensku a v zahraničí, čo im umožní zdokonaliť sa po odbornej i jazykovej stránke. 

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť:

 • V hoteloch a gastronomických zariadeniach na pozícii: 
  • manažér prevádzky,
  • vedúci úseku stravovania,
  • vedúci recepcie,
  • ekonóm, účtovník,
  • čašník, servírka.
 • v cestovných kanceláriách na pracovných miestach:
  • animátor,
  • delegát,
  • sprievodca,
  • prevádzkový pracovník,
 • v samostatnom podnikaní,
 • v štúdiu na vysokých školách.

Absolvent ovláda:

 • zásady správneho stolovania,
 • techniku jednoduchej a zložitej obsluhy,
 • princípy a technologické postupy prípravy pokrmov,
 • zostavenie jedálneho lístka,
 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií,
 • princípy organizácie a riadenia činnosti v ubytovacích a gastronomických zariadeniach
 • potraviny, nápoje, technologické postupy, prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými a progresívnymi metódami, pozná zásady a techniky stolovania, techniku jednoduchej a zložitej obsluhy.

Prečo práve u nás?

 • Vysoké hodnotenie odbornosti žiakov zo strany gastronomických a hotelových pracovísk, ako aj pracovísk cestovného ruchu, na ktorých žiaci vykonávajú odbornú prax.
 • Absolventov čakajú moderné učebne s interaktívnou a didaktickou technikou.
 • Žiaci sa u nás môžu učiť vo svojom materinskom jazyku.
 • Škola má k dispozícii prevádzku: rýchleho občerstvenia (bufet), školskú jedáleň v areáli budovy školy pre stravovanie pracovníkov školy a žiakov školy (študentská jedáleň).
 • Škola má zabezpečené ubytovanie pre študentov (na škole študujú študenti z celého Slovenska).

Školský vzdelávací program si môžete pozrieť tu:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=307109