Back to top

Cestovný ruch - odborné zamerania

 

6324  M  00     manažment regionálneho cestovného ruchu

 • Význam študijného programu je aktuálny jednak z dôvodu potreby rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a jednak potreby zabezpečovania kvalifikovaných manažérov a odborných pracovníkov v službách cestovného ruchu, turizmu doma, ale i v zahraničí.
 • Kľúčovým poslaním odboru manažment regionálneho cestovného ruchu  je naučiť absolventa vytvárať, propagovať, predať a riadiť predaj rôznych produktov a špeciálne produktov cestovného ruchu.
 • Absolvent zvládne všetky činnosti súvisiace so zriadením, plánovaním rozvoja, riadením ekonomických, finančných, personálnych, administratívnych a marketingových aktivít vlastného alebo zvereného podnikateľského subjektu.
 • Študenti absolvujúci odborné zameranie manažment regionálneho cestovného ruchu sa v budúcnosti môžu zamestnať  v cestovných kanceláriách, informačných strediskách, múzeách, ako turistickí sprievodcovia, rovnako sa im otvára cesta k podnikaniu v cestovnom ruchu.
 • Absolventi sa môžu uplatniť ako samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu, v sprievodcovskej činnosti a iných službách.
 • Absolventi  môžu úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole doma i v zahraničí.

Školský vzdelávací program si môžete pozrieť tu:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=107202

6355  M  00     služby v cestovnom ruchu                                   

 • Je študijný odbor, ktorý sa zameriava na oblasť služieb a podnikania v cestovnom ruchu
 • Absolvent po ukončení štúdia je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom, primeraným všeobecným vzdelaním schopný vykonávať odborné činnosti nevyhnutné pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v oblasti cestovného ruchu a schopnosťou komunikovať v dvoch cudzích jazykoch.
 • Samostatne zvláda odbornú a praktickú činnosť na danom pracovisku – v cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach, v rekreačných a kúpeľných zariadeniach, v turistických informačných centrách, v ubytovacích a stravovacích zariadeniach a v zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu, v marketingových činnostiach a v príprave a organizačnom zabezpečení programov a trás zájazdových skupín doma i v zahraničí, ako aj v materiálnom a finančnom zabezpečovaní akcií.
 • Na Slovensku a inde vo svete pozná prírodné, historické, kultúrne a ekonomické podmienky rozvoja cestovného ruchu.
 • Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, ale zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Školský vzdelávací program si môžete pozrieť tu:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=162552