Back to top

Agropodnikanie - odborné zamerania

     Zmeny, ktorými prešla a prechádza poľnohospodárska výroba a služby, privatizácia a vývoj na trhu práce si vyžiadali, aby absolventi SOŠ rozvoja vidieka boli nielen zamestnancami, ale aj úspešnými podnikateľmi. To bolo dôvodom zmeny, ku ktorej sme pristúpili v školskom roku 1993/1994, kedy sme tradičné odborné zamerania rastlinná a živočíšna výroba zmenili na integrovaný študijný odbor agropodnikanie s novými odbornými zameraniami.

Žiaci si môžu vybrať z nasledovných odborných zameraní:

4210  M  04   agropodnikanie – farmárstvo

 • Žiaci okrem základných odborných zručností si osvoja riadiace, odborno- technické a technologické triky.
 • Spoznajú základné poľnohospodárske činnosti, ekonomiku poľnohospodárskej výroby a ekonomiku služieb.
 • Žiaci ovládajú  prvky organizačnej a riadiacej práce pri prevádzkovaní fariem.
 • Využívajú  právne normy v podnikaní, vedia podnikať v agrosektore, prevádzkovať prosperujúcu farmu a posudzovať podnikateľské príležitosti.
 • Žiaci môžu pôsobiť v predajniach záhradkárskych potrieb, v pracovných pozíciách ako zootechnik, agronóm,  vedúci oddelenia, súkromný podnikateľ v oblasti farmárstva.
 • Žiaci môžu  pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu  príslušného zamerania.

Školský vzdelávací program si môžete pozrieť tu:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=261278

 

4210 M 17  chov koní a jazdectvo

 • Absolventi tohto odboru môžu vykonávať praktickú činnosť jazdca, viesť tréning .
 • Môžu pôsobiť ako riadiaci pracovníci, technici na strednej úrovni riadenia, podnikatelia.
 • Môžu sa uplatniť aj ako poskytovatelia služieb pre turistov v rámci agroturistiky, spracovatelia, sprostredkovatelia a obchodníci s poľnohospodárskymi produktmi.
 • Žiaci poznajú  zásady zoohygieny a prevencie chorôb a zranení koní, technické pomôcky, mechanizmy a stavby používané v chove a výcviku koní.
 • Absolventi musia mať organizačné schopnosti pri pestovateľských, chovateľských a mechanizačných činnostiach aj mimo chovu koní.

Školský vzdelávací program si môžete pozrieť tu:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=261316