Back to top

Pályázatok

Názov projektu:  „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

Typ projektu:           Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program:    Ľudské zdroje
Spolufinancovanie:    Európsky sociálny fond (ESF)
Prioritná os:                1 Vzdelávanie

Investičná priorita:   1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ:           1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Kód výzvy:                   OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Trvanie projektu:        september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)
Rozpočet projektu:     celková výška oprávnených prostriedkov:  2 103 599,04 EUR
z toho spolufinancovanie z ESF:                 1 788 059,18EUR (85%)
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:     210 359,91 EUR (10%)
spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:105 179,95 EUR (5%)

Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji a to formou prepojenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s praktickým vzdelávaním. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, konkrétne:

  • Stredná odborná škola technická, Műszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
  • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,  929 01 Dunajská Streda -  Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely 
  • Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským –Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda -  Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3,  929 38 Dunajská Streda -  Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

 

Projekt svojím zameraním reflektuje aktuálne potreby vo vzdelávaní, prepojení vzdelávania s praxou a následný prechod k zamestnanosti. Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce možno podporiť rozvíjaním kľúčových zručností už počas vzdelávania, predovšetkým zvyšovaním čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovania jazykových a IKT zručností. Kvalitnejšia odborná príprava mladých ľudí, za pomoci zlepšených systémov odborného vzdelávania vytvárajú mladým ľudom konkurenčnú výhodu pri prechode od vzdelávania k zamestnanosti a uplatneniu na trhu práce. Práve pomocou rôznych činností v rámci podaktivít projektu môžeme prispievať k zvyšovaniu spomínaných kompetencií a zároveň podporovať prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.

Zodpovednosť za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu nesú prevažne pedagogickí a odborní zamestnanci. Aktivity na ich rozvoj ako ďalšej cieľovej skupiny projektu prinesú zlepšenie kľúčových kompetencií, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na výchovno-vzdelávací proces.